VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Datum van de laatste bijwerking: 19/02/2024.

De vennootschap FRENERHARD & MICHAUX (hierna “Wij” genoemd) hecht het grootste belang aan het naleven van de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website (https://frenehard-michaux.eu) (hierna samen “U” genoemd).

Om u volledige en transparante informatie te verschaffen over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken alsook over de verschillende rechten die u kunt uitoefenen, hebben wij onderhavig vertrouwelijkheidsbeleid uitgewerkt.

We verzamelen uw persoonsgegevens op een loyale, wettige en transparante manier en uw aldus ingezamelde gegevens staan in verhouding tot de doeleinden van onze verwerking.

 1. DEFINITIES
 1. Wat is een persoonsgegeven ? Een gegeven van persoonlijke aard – of een persoonsgegeven – is informatie die toelaat u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Het kan gaan om uw familienaam, voornaam, uw post- en e-mailadres, alsook uw surfgegevens.
 2. Wat is een verwerkingsverantwoordelijke? Het is de persoon of het organisme dat beslist om uw persoonsgegevens te verwerken en dat bepaalt waarom en hoe deze worden gebruikt.
 3. Wat is een doel? Het is de hoofddoelstelling voor het gebruik van uw gegevens.
 4. Wat is een wettelijke basis? Dit is de basis waarop het gebruik van uw gegevens berust om gewettigd te zijn.
 5. Wat is een bewaartermijn ? Dit is de termijn gedurende welke we uw gegevens nodig hebben om deze te gebruiken voor het nagestreefde doel, tenzij de wet ons toelaat of ons oplegt om deze langer te bewaren.
 • WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING ?

FRENEHARD & MICHAUX SAS met een maatschappelijk kapitaal van € 6.365.123, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Alençon onder het nummer 535 450 050, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ZA LES BREDOLLIERES 61300 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die op de Website zijn verzameld.

 • WAAROM GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS EN HOE LANG BEWAREN WE ZE ?

Om de presentatie van de kenmerken van de uitgevoerde verwerking te vereenvoudigen, worden in de onderstaande tabel de redenen uiteengezet waarom wij uw gegevens verwerken (doeleinden), onze rechtvaardigingen voor de verwerking (wettelijke basis) en de periode gedurende welke wij de gegevens gebruiken (bewaartermijn).

Doeleinden Wettelijke basis Bewaartermijn
Uw vragen beantwoorden (via contactformulier of e-mail) Ons legitiem belang om te reageren op uw verzoeken Tijd die nodig is om op uw verzoeken te reageren
Beheer van de website door het gebruik van cookies Ons legitiem belang om de werking van onze website, het meten van de bezoekfrequentie ervan, het kennen van de relevantie van de inhoud en de aantrekkelijkheid ervan, te waarborgen. Uw gegevens worden niet langer dan 13 maanden bewaard.
 • WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Om de hierboven beschreven verwerking uit te voeren, verzamelen we:

 • Uw familienaam,
 • Uw voornaam,
 • Uw professioneel e-mailadres,
 • Uw professioneel telefoonnummer.

In voorkomend geval kunnen we ook de persoonsgegevens verzamelen die u kunt opgeven in de vrije commentaarzone die u wordt aangeboden in de rubriek “Uw verzoek” wanneer u contact met ons wenst op te nemen. We vragen u op dat ogenblik om in deze secties enkel neutrale en objectieve commentaren te vermelden en om de persoonsgegevens die u ons zou kunnen overmaken tot het strikt noodzakelijke te beperken.

Onder voorbehoud van uw aanvaarding voorafgaand aan het neerleggen ervan, kunnen we ook door middel van cookies gegevens verzamelen met betrekking tot uw surfgedrag op de pagina’s van de website en uw IP-adres. We voeren publieksmetingen uit die ons toelaten statistieken op te maken over de bezoekfrequentie van de website en om analyses uit te voeren over de prestaties van reclamecampagnes. Voor meer informatie over de doeleinden van de gebruikte cookies, de uitgevers ervan en de middelen die u ter beschikking staan om hiertegen bezwaar te maken, nodigen we u uit het volgende adres te raadplegen: contact@frenehard-michaux.com

 • AAN WIE WORDEN UW GEGEVENS OVERGEMAAKT?

Uw persoonsgegevens worden binnen onze verschillende diensten enkel overgemaakt aan die personen die gemachtigd zijn deze te verwerken, met name aan de leden van onze commerciële dienst.

Ze worden ook overgemaakt aan onze externe dienstverleners die in onze naam en voor onze rekening handelen, zoals diegene die betrokken zijn bij het beheer van onze website en voor het hosten van onze gegevens. Uw gegevens kunnen ook worden overgemaakt aan onze partnervennootschappen, leden van de groep Frénéhard & Michaux, om op uw verzoek bepaalde diensten te verlenen. We vergewissen ons ervan dat laatstgenoemden de garanties bieden die noodzakelijk zijn voor het naleven van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

We kunnen er ook toe gehouden zijn om krachtens een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens over te maken aan een administratieve autoriteit of aan een bevoegd overheidsorgaan (bijv. sociale zekerheid, belastingadministratie of andere).

 • WORDEN UW GEGEVENS ֤GEDEELD֤MET BESTEMMELINGEN DIE BUITEN DE EUROPESE UNIE GEVESTIGD ZIJN?

Onze verwerkingen van persoonsgegevens wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in Europa.

Het kan evenwel gebeuren dat de overdracht van persoonsgegevens gebeurt naar een derde land buiten de Europese Unie. In de veronderstelling dat een dergelijke overdracht wordt uitgevoerd met bestemming een land waarvan het beschermingsniveau door de Europese autoriteiten geacht wordt niet adequaat te zijn, verbinden we ons ertoe om de desbetreffende overdracht te voorzien van passende waarborgen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

We vergewissen ons er bijvoorbeeld van dat de vennootschappen die uw gegevens verwerken contracten voor gegevensverwerking ondertekenen op basis van de geldende standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn gevalideerd en waaraan aanvullende maatregelen kunnen worden toegevoegd, of dat ze zich hebben gehouden aan een gedragscode of een certificeringsmechanisme.

U kunt meer informatie opvragen over de garanties die zijn ingesteld door ons een e-mail te sturen naar het adres dat vermeld staat onder sectie 7 – Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens? hieronder.

 • WELKE ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Overeenkomstig de van kracht zijnde regelgeving, geniet u van de volgende rechten:

 • Het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens,
 • Het recht om de rechtzetting of het wissen  van gegevens die op u betrekking hebben, te vragen,
 • In voorkomend geval, het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen,
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor de verwerkingen die gebaseerd zijn op uw toestemming, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken.
 • In bepaalde omstandigheden, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Het recht op overdraagbaarheid stelt u in staat om, wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een contract en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, van ons te verkrijgen dat uw gegevens aan u worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Persoonsgegevens die op deze manier zijn verkregen, kunnen vervolgens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat wij daar bezwaar tegen hoeven te maken.

U kunt ook algemene of specifieke richtlijnen opstellen met betrekking tot het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Algemene richtlijnen kunnen worden geregistreerd bij een vertrouwde derde partij die is gecertificeerd door de CNIL, terwijl specifieke richtlijnen kunnen worden gericht aan de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per e-mail op het adres (contact@frenehard-michaux.com] of per post op het volgende adres:

FRENERHARD & MICHAUX ZA LES BREDOLLIERES 61300 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES

Voor meer informatie over uw rechten: https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

Als u van mening bent dat wij onze verplichtingen of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet nakomen, kunt u een klacht indienen bij de CNIL, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

 • WIJZIGING VAN HET BELEID

Dit vertrouwelijkheidsbeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wijzigingen in de wetgeving, regelgeving, jurisprudentie of technologie.

Datum van laatste bijwerking: 19/02/2024