ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Datum laatste bijwerking van de AGV: 19/02/2024.

ARTIKEL 1 – PRESENTATIE VAN DE LOCATIE EN ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden worden afgesloten tussen FRENEHARD & MICHAUX SAS met een maatschappelijk kapitaal van € 6.365.123, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Alençon onder nummer 535 450 050, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te: ZA LES BREDOLLIERES 61300 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES, en personen die op de websitehttps://frenehard-michaux.eu surfen, hierna de “Website” genoemd, hierna de “Gebruikers” genoemd, waarbij FRENEHARD & MICHAUX en de Gebruikers hierna de “Partij(en)” worden genoemd.

De Gebruikers zijn professionals, waarbij een professional wordt gedefinieerd als “elke natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privaat, die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of landbouwactiviteit, inclusief wanneer hij handelt in naam van of voor rekening van een andere professional”.

1.2. Het doel van de Website is:

  • de groep FRENEHARD & MICHAUX presenteren, evenals de verschillende vennootschappen die tot deze groep behoren;
  • Gebruikers in staat te stellen contact op te nemen met de vennootschap FRENEHARD & MICHAUX  via het contactformulier dat op de website beschikbaar is;

Via de Website kunnen geen producten of prestaties online worden besteld of betaald.

FRENEHARD & MICHAUX biedt telefonische ondersteuning op het nummer +33 (0)2 33 84 21 21. De Gebruikers kunnen ook via e-mail contact opnemen met FRENEHARD & MICHAUX op het adres contact@frenehard-michaux.com.

1.3. Onderhavige algemene voorwaarden leggen ook de gebruiksvoorwaarden vast die nageleefd moeten worden door de Gebruikers van de Website en de functionaliteiten ervan.

Het feit dat gesurft wordt op de Website houdt de volledig en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruikers in van de hierna uiteengezette regels.

Onderhavige algemene voorwaarden annuleren en vervangen de voorwaarden die voorheen van toepassing waren. FRENEHARD & MICHAUX behoudt zich de mogelijkheid voor onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen, te wijzigen of bij te werken. In elk geval zijn de toepasselijke algemene voorwaarden diegene die van kracht zijn op de dag waarop gesurft wordt op de Website.

Het feit dat een van de Partijen zich op een bepaald moment niet beroept op een van onderhavige voorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om er zich op een later tijdstip wel op te beroepen. Het annuleren van een clausule van deze algemene voorwaarden heeft geen impact op de geldigheid van de algemene voorwaarden in hun geheel.

ARTIKEL 2 – BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIONALITEITEN VAN DE WEBSITE

2.1. Presentatie van de groep FRENEHARD & MICHAUX

De Website presenteert de houdstervennootschap FRENEHARD & MICHAUX alsook alle vennootschappen die in deze groep zijn gegroepeerd.

FRENEHARD & MICHAUX stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op de Website gepubliceerde informatie juist en up-to-date is en behoudt zich het recht voor om deze te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De Gebruiker die meer willen weten over deze groep of de vennootschappen die tot de groep behoren, wordt uitgenodigd contact op te nemen met FRENEHARD & MICHAUX via het contactformulier of per e-mail contact@frenehard-michaux.com.

2.2. Verzoek om informatie

FRENEHARD & MICHAUX stelt een contactrubriek ter beschikking van de gebruiker via welke vragen kunnen worden gesteld.

ARTIKEL 3 – TOEGANG TOT DE WEBSITE EN GEBRUIK VAN DE FUNCTIONALITEITEN

3.1. De Website is toegankelijk via de URL: “https://frenehard-michaux.eu”.

Het surfen op de Website door de Gebruiker gebeurt onder de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde. Krachtens deze voorwaarden is de Gebruiker ertoe gehouden op de Website te surfen en de diensten te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel en met inachtneming van onderhavige algemene voorwaarden, zonder inbreuk te plegen op de openbare orde, de goede zeden of de rechten van derden.

Binnen dit kader is de Gebruiker persoonlijk verantwoordelijk voor het implementeren van de informatica- en communicatiemiddelen die toelaten zich toegang te verschaffen tot de Website en voor het verwerven van de kennis die noodzakelijk is voor het gebruik van het internet en de toegang tot de Website. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor de verbindings- en uitrustingskosten die verbonden zijn aan de toegang tot het internet en het gebruik van de Website overeenkomstig de modaliteiten zoals vastgelegd door zijn toegangsproviders en/of zijn operatoren van elektronische communicatiediensten.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de computerbeveiliging van zijn/haar apparatuur alsook met name voor het eventuele verlies van gegevens en veiligheidsinbreuken die het gevolg kunnen zijn van een virus of hacking. De Gebruiker verklaart kennis te hebben van deze risico’s en het feit te aanvaarden dat FRENEHARD & MICHAUX niet aansprakelijk kan worden gesteld voor dergelijke storingen.

Het is de Gebruiker verboden:

  • Zich toegang te verschaffen of te proberen verschaffen via elk ander middel dan diegene die hem door FRENEHARD & MICHAUX beschikbaar zijn gesteld.
  • De toegang tot de netwerken die toegang bieden tot de Website te verstoren, te vertragen of te blokkeren.
  • De kwetsbaarheid van de Website, de host of het netwerk te controleren, te scannen of te testen, of om beveiligings- of authentificatiemaatregelen te schenden.

3.2. Gelet op het gratis karakter van de Website en de functionaliteiten ervan, erkent de Gebruiker dat de Website en de functionaliteiten ervan hem worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden en toegankelijk zijn zonder enige garantie inzake conformiteit, beschikbaarheid, prestaties, compatibiliteit of regelmatigheid.

FRENEHARD & MICHAUX stelt alles in het werk om de functionaliteiten 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk te maken, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis waarover FRENEHARD & MICHAUX geen controle heeft en behoudens onderhoudsperiodes, eventuele pannes, technische onvoorziene omstandigheden die verband houden met de aard van het internetnetwerk of kwaadwilligheid of eventuele schade aan de hardware of software van FRENEHARD & MICHAUX.

FRENEHARD & MICHAUX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige onderbreking van een functionaliteit, ongeacht de oorzaak, de duur of de frequentie ervan.

De Gebruiker erkent dat de overdrachtsnelheid van de informatie niet afhangt van FRENEHARD & MICHAUX, maar van de inherente kenmerken van elektronische communicatienetwerken en de technische kenmerken van de methode waarmee hij verbinding maakt.

FRENEHARD & MICHAUX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de Website en de functionaliteiten ervan door de Gebruikers en voor eventuele schade die daaruit zou kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of voor derden.

FRENEHARD & MICHAUX kan met name geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor informatie die door de Gebruiker wordt verschaft bij het invullen van zijn contactformulier.

3.3. De Website en de functionaliteiten ervan worden door FRENEHARD & MICHAUX gratis en voor onbepaalde tijd ter beschikking gesteld van de Gebruiker.

FRENEHARD & MICHAUX behoudt zich het recht voor de kenmerken van de Website en de functionaliteiten ervan te wijzigen, met name in functie van technische of commerciële evoluties. Ze behoudt elke vrijheid wat betreft de uitvoering van eventuele updates.

Gelet op het gratis karakter van de Website en het gebruik van de functionaliteiten ervan, heeft FRENEHARD & MICHAUX de mogelijkheid om van rechtswege, zonder voorafgaande informatie en zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding de toegang tot alle of een deel van de functionaliteiten die geleverd worden aan de Gebruikers op te schorten en/of op te zeggen.

In geval van niet naleving van de AGV door de Gebruiker of meer algemeen in geval van schending van de van kracht zijnde regelgeving, kan FRENEHARD & MICHAUX van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, alle of een deel van de functionaliteiten die geleverd worden aan de Gebruiker opzeggen. FRENEHARD & MICHAUX kan deze opzegging uitspreken onverminderd alle schadevergoedingen en interesten waar ze aanspraak op zou kunnen maken als gevolg van deze schendingen.

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID

4.1. De aansprakelijkheid van FRENEHARD & MICHAUX kan niet worden ingeroepen indien een niet-uitvoering of een schade voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van de Website door de Gebruiker of een fout van laatstgenoemde of van een derde of uit een geval van overmacht.

4.2 Zo ook wordt eraan herinnerd dat FRENEHARD & MICHAUX niet aansprakelijk kan worden gesteld voor tijdelijke of permanente schade die veroorzaakt wordt aan de mobiele terminal of de computer van de Gebruiker, noch voor eventuele verliezen of schade die geleden zouden worden met name als gevolg van de toegang of het surfen op de Website.

4.3 De overdracht van gegevens via het internet kan leiden tot het optreden van fouten en/of het feit dat de Website niet altijd beschikbaar is. Bijgevolg kan FRENEHARD & MICHAUX niet aansprakelijk worden gesteld wat betreft de beschikbaarheid en het onderbreken van de onlinedienstverlening. Er wordt aan herinnerd dat de Gebruiker in elk geval wordt aanbevolen de toegang tot zijn informaticatools te beschermen door middel van een wachtwoord en elke verzekering te onderschrijven die nuttig is in geval van verlies of diefstal ervan.

4.4 De Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. FRENEHARD & MICHAUX controleert noch de juistheid van de informatie die erop terug te vinden is, noch de inhoud ervan. Bijgevolg kan FRENEHARD & MICHAUX in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van, de toegang tot of het onvermogen om gebruik te maken van de informatie of inhoud van andere websites.

4.5. Wanneer de aansprakelijkheid van FRENEHARD & MICHAUX wordt ingeroepen naar aanleiding van een fout van harentwege, geldt de reparatie enkel voor de rechtstreekse, persoonlijke en zekere schade die de Gebruiker heeft geleden.

In elk geval wordt eraan herinnerd dat FRENEHARD & MICHAUX elke aansprakelijkheid afwijst, met name voor:

  • Schade als gevolg van het niet naleven door Gebruikers van de regels en aanbevelingen van FRENEHARD & MICHAUX, die met name voortvloeien uit onderhavige algemene voorwaarden;
  • Werkingsstoornissen, de onmogelijkheid zich toegang te verschaffen of slechte werkingsvoorwaarden van de Website die met name toe te schrijven zijn aan een niet aangepaste apparatuur, aan storingen die verband houden met de toegangsprovider van de Gebruiker en/of aan de overbelasting van het internetnetwerk en/of omwille van elke andere reden die verband houdt met een geval van overmacht;
  • Kwaadwillige handelingen van derden.

ARTIKEL 5 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – COOKIES

5.1. FRENEHARD & MICHAUX verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers van de Website die ervoor kiezen het contactformulier in te vullen. De bepalingen met betrekking tot de verwerking van deze gegevens worden beschreven in het Vertrouwelijkheidsbeleid van de Website, dat de Gebruiker wordt verzocht aandachtig te lezen. FRENEHARD & MICHAUX verzamelt, verwerkt en bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de principes van de geldende regelgeving en de aanbevelingen van de CNIL.

De betrokken natuurlijke personen beschikken over verschillende rechten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens. Ze kunnen de toegang tot, de rechtzetting of het wissen van hun gegevens vragen. In voorkomend geval kunnen ze ook bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens of om beperking ervan verzoeken. Ze genieten ook van het recht op de overdraagbaarheid van hun gegevens om een kopie van hun persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd, bruikbaar en door een machine leesbaar formaat, opdat deze gegevens overdraagbaar zijn aan een derde wanneer dit verzoek in aanmerking komt. Deze personen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en kunnen richtlijnen opstellen met betrekking tot het lot van hun gegevens in geval hun overlijden, en ze registreren bij vertrouwde derden die gecertificeerd zijn door de CNIL. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van het Vertrouwelijkheidsbeleid van de Website.

5.2. FRENEHARD & MICHAUX gebruikt cookies.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De volledige inhoud van de Website is eigendom van FRENEHARD & MICHAUX of wordt door FRENEHARD & MICHAUX gebruikt met toestemming van de houders van de rechten in kwestie.

De Gebruikers erkennen de exclusieve rechten van FRENEHARD & MICHAUX, met name haar merken, logo’s en auteursrechten, en het is hen verboden er op eender welke manier gebruik van te maken en meer in het algemeen deze niet te schenden.

Elk gebruik, op welke manier dan ook, van deze merken, logo’s, auteursrechten en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht is onderworpen aan de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van FRENEHARD & MICHAUX of van de houder van de rechten in kwestie.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Website, alsook het aanmaken van hyperlinks, is verboden, tenzij FRENEHARD & MICHAUX hier vooraf en uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

FRENEHARD & MICHAUX behoudt zich het recht voor om de verwijdering te vragen van elke link die naar de Website verwijst die niet of niet meer toegelaten zou zijn en/of die haar schade zou toebrengen.

ARTIKEL 7 – GESCHILLEN

7.1. Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

7.2. De partijen streven ernaar geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan met betrekking tot onderhavige voorwaarden in der minne op te lossen.

Bij gebreke aan een mogelijke minnelijke schikking zal elk geschil tussen FRENEHARD & MICHAUX en de Gebruiker worden voorgelegd aan de rechtbank van Alençon, waaraan de bevoegdheid bij voorbaat uitdrukkelijk wordt toegekend, zelfs in geval van derdenverzet of meervoudige verweerders.